Вівторок, 18.06.2019, 17:05
Вітаю Вас, Гість


Організовуючи повсякденне буття дітей-дошкільників, педагоги  створюють сприятливе середовище для розвитку дитини як особистості.

Педагогічна рада, методична рада, творча група, рада днз спрямували зусилля на вирішення наступних завдань:

- удосконалення роботи шодо створення предметно-ігрового середовища та  психологічного простору перебування дітей у закладі;

- урахування вікових та індивідуальних особливостей кожної дитини під час підготовки організованої діяльності;

- дотримання системності та послідовності в роботі з дитячим колективом та в індивідуальній роботі з кожною дитиною;

- удосконалення та систематизація особистих навчально-методичних посібників та використання їх в роботі;

- підвищення теоретичного рівня і фахової підготовки педагогів, їх самоосвіта.

Схема методичної роботи в днз

                                        Рада закладу. Педагогічна рада.

На сьогодні педколектив на етапі узагальнення, систематизації, вироблення практичних рекомендацій щодо використання набутого досвіду більшістю педагогами у колективі.
Банк даних, щодо впровадження проблеми розвитку та саморозвитку у навчально-виховний процес, містить, зокрема, системи роботи педколективу з різних напрямків освітньо-виховного процесу.

 

 

 

Програмно - методичне  забезпечення

Основне завдання колективу дитячого садка:

                   Створення оптимальних умов для особистісного зростання, для навчання та розвитку  дітей,, формування дитячої особистості, підготовку її до органічного, безболісного входження до соціуму,,  природного і предметного довкілля через освоєння основних видів життєдіяльності  та заходи щодо упровадження інноваційних педагогічних технологій.

Враховуючи аналіз освітньої і методичної роботи педагогічний колектив у 2013-2014 навчальному році буде спрямовувати свою діяльність на розв’язання основних пріоритетних завдань:

1. Продовжити поглиблену роботу з проблеми пізнавального розвитку дошкільників, а саме, розвитку логіко - математичних здібностей дітей, їх життєвої позиції в соціумі через призму Базового компонента дошкільної освіти.

2. Гра та іграшка - невідємні складові навчально - виховного процесу.

3. Формування здоровязберігаючої компетенції дошкільників. 

Зміст методичної роботи в ДНЗ «Ромашка»  будується  на основі державних директивних документів про освіту, зокрема тих, що регламентують і визначають основні напрямки та зміст освітньо - виховної роботи з дітьми (Законів України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», Базового компонента дошкільної освіти в Україні та Коментаря до нього, Національної доктрини розвитку освіти,  програми "Українське дошкілля”), навчальних планів, програм,  методичних рекомендацій, новинок психолого-педагогічної літератури , інструктивно-методичних матеріалів з проблем організації методичної роботи, удосконалення навчально-виховного  процесу, напрямків діяльності педагогів.

Методичну роботу в ДНЗ «Ромашка»  здійснює вихователь – методист Гарбуз І. В.,  яка разом із завідувачкою Дзогою Н.П. слідкує за роботою над такою основною проблемою, як:

                   створення оптимальних умов для пізнавального розвитку дитини

 

Зміст методичної роботи  реалізується через різні форми:

               Планування методичної роботи нашого закладу  відображено у річному плані роботи в розділі «Методична робота з кадрами». Організація методичної роботи з педагогічними кадрами носить діагностично-прогностичний характер, базується на глибокому аналізі роботи при проведенні освітньо - виховного процесу. Діагностування педагогів проводиться систематично за допомогою анкетування.

Цьому питанню постійно приділяється належна увага, що дозволяє вчасно коректувати та надавати методичну допомогу педагогам  у розв’язанні проблемних завдань .

 

 

Функції методичної служби ДНЗ

 

 Методична служба щорічно виконує  план курсів підвищення кваліфікації при УІППО. Впродовж навчального року підвищили свій фаховий рівень 3 педагоги.

Навчально-виховна робота проводилась відповідно до завдань річного плану. Вся робота колективу була направлена на пошук шляхів удосконалення якості педагогічного процесу, виховання духовності дитини, набуття національної гідності, створення умов для мовленнєвого розвитку дитини, методик виховання і навчання (в сфері природа.)

Отже, говорячи про роботу методичної служби слід виділити такі її функції:

 Інформаційна: Вивчення та накопичення інформації про стан та результати професійної діяльності педагогів; підвищення кваліфікації педагогічного персоналу; підвищення якості педагогічного процесу; узагальнення позитивного досвіду педагогів; поповнення банку педагогічної інформації про найбільш актуальні проблеми розвитку дошкільної освіти.

 Навчальна: Здійснення ознайомлення педагогічного персоналу з новими освітніми програмами та технологіями; ознайомлення зі стандартами дошкільної освіти України; здійснення ознайомлення педагогічного персоналу з законодавчими, нормативними документами в галузі освіти; організація та проведення семінарів, практичних занять, консультацій, відкритих заходів з використанням активних методів.

 Організаційна: Організація та участь в педагогічних радах, педагогічних годинах, батьківських конференціях тощо; організація методичних об’єднань, творчих груп та міні-проектів; організація самостійної роботи педагогів з підвищення професійного рівня; організація роботи з батьками дітей та соціальними партнерами; направлення педагогів на курси підвищення кваліфікації.

 Дослідницька: Планування заходів на основі аналізу стану освітнього процесу та запитів педагогів з урахуванням нових тенденцій в розвитку освітніх технологій; вивчення та розповсюдження інноваційного досвіду та авторських технологій.

 Комунікативна: Усвідомлення особистої та соціальної значимості діяльності; реалізація гуманістичної парадигми в педагогічній діяльності; встановлення ділових контактів з учасниками педагогічного процесу, з соціальними партнерами.

 Виховна (мотиваційно-стимулююча): Стимулювання творчої діяльності педагогів; виявлення потенціалу педагогів; стимулювання підвищення професійної кваліфікації; мотивування на використання особистісно-орієнтованої моделі виховання, на емпатію з дітьми, прояв любові та розуміння.

 Гностична: Оволодіння методами самоаналізу, здійснення самоосвіти.

 

 

 

Педради

Перспективний план проведення педагогічних рад на 2013 - 2014 н. р.

№1

1. Інформація про виконання рішень попередньої педагогічної ради.

2. Підсумки роботи педагогічного колективу за 2012 - 2013 н. р. та оздоровчий період.

3. Обговорення та затвердження плану роботи на 2013 - 2014 н. р. та особливості організації і планування навчально - виховної діяльності.

4. Готовність ясла - садка до нового навчального року. презентація дидактичних матеріалів, наочних посібників до нового навчального року для організації навчально - виховного процесу. Екскурсія по групах.

5. Затвердження графіків роботи гуртків, розкладу занять.

6. Впровадження в практику роботи ясла - садка чинної програми "Українське дошкілля".


№2

1. Аналіз виконання рішень попередньої педради.

2. Створення умов для розвитку пізнавальної діяльності в ясла - садку (доповідь).

3. Особливості та структура проведення занять з логіко - математичного розвитку з дітьми.

4. Підсумки тематичної перевірки "Стан роботи з формування логіко - математичної компетенції дошкільників (середні групи)" (довідка).

5. Презентація посібників та матеріалів для організації занять з логіко - математичного розвитку дітей.

6. Презентація та розповсюдження в усіх вікових групах методичних рекомендацій "Математичні сходинки" за вимогами програми "Українське дошкілля".


№3

1. Інформація про виконання рішень попередньої педагогічної ради.

2. Аналіз ігрових осередків груп та їх наповнення (наслідки оперативного контролю).

3. Презентація збірки рухлиих ігор до вимог програми "Українське дошкілля".

4. Виставка атрибутів та ігрового матеріалу, виготовлених вихователями для проведення логіко - математичних занять.

5. Доповідь : гра та логічне мислення дитини.


№4

1. Інформація про виконання рішень попередньої педагогічної ради.

2. Пріоритетні напрями роботи в наступному навчальному році.

3. Про стан захворюваності в дошкільному навчальному закладі.

4. Про схвалення робочого навчального плану на 2014 - 2015 н. р.

5. Моніторинг вихователів про розвиток базових  якостей дітей у різних формах активності.

6. Комплекс медико - пдагогічних умов для організації повноцінного відпочинку та оздоровлення дітей влітку.

 

Конкурси, виставки

 

п/п

Зміст роботи

Термін

виконання

Відповідальний

1

2

3


4

5


6

7


Моя квітуча Україна

Математичний калейдоскоп

Зимовий карнавал 


"Стрітення" - проводи зими

Моя мама майстриня


Весна іде – красу несе

Ми на відпочинку

Жовтень

Листопад

Грудень


Лютий 

Березень


Квітень

Травень

Орлова С.Г

Павленко Н.В.

Гарбуз І. В., Руденко Л. А.

Орлова С. Г.

Бойко О. П., Гуз І. В

Кулініч О. Г.

Соболь  Н. М.